Announcing ‘Mutualism’ by Verity Pulford

Opening Saturday 23rd March 2024
‘Mutualism’, a new showing of work by North Wales artist Verity Pulford, opens at studioMADE from 1pm on Saturday 23rd March. We are excited that the opening will also include a tour of the work by the artist – something not to be missed.

The artist explores “A beneficial symbiosis… between sea and land, humans and the natural environment, animal and plant forms; making and sharing practice with others.

As Verity states “… my work is about a connection to nature, the spirituality I find in it, the sense of place. A love of this land I call home, the natural environments I have grown up around, chosen to spend my life alongside. Of Wales and its bounty of beauty, diversity and wonder.”

Please do come along to experience the intricate world of the artist first hand.

Verity’s project is supported by Arts Council of Wales.

Verity Pulford: Mutualism Tickets, Sat, Mar 23, 2024 at 1:00 PM | Eventbrite

Mae ‘Mutualism’, dangosiad newydd o waith gan yr artist Verity Pulford o Ogledd Cymru, yn agor yn studioMADE o 1yp ddydd Sadwrn 23 Mawrth. Rydym yn gyffrous y bydd yr agoriad hefyd yn cynnwys taith o amgylch y gwaith gan yr artist – rhywbeth na ddylid ei golli.

Mae’r artist yn archwilio “Symbiosis buddiol… rhwng môr a thir, bodau dynol a’r amgylchedd naturiol, ffurfiau anifeiliaid a phlanhigion; gwneud a rhannu arfer ag eraill.

Fel y dywed Verity “… mae fy ngwaith yn ymwneud â chysylltiad â natur, yr ysbrydolrwydd a ddarganfyddaf ynddo, yr ymdeimlad o le. Cariad at y tir hwn yr wyf yn ei galw’n gartref, yr amgylcheddau naturiol yr wyf wedi tyfu o’m cwmpas, wedi dewis treulio fy mywyd ochr yn ochr â nhw. Am Gymru a’i haelioni o brydferthwch, amrywiaeth a rhyfeddod.”

Mae croeso mawr i chi ddod draw i brofi byd cywrain yr artist, â’ch llygaid eich hun.

Cefnogir prosiect Verity gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Verity Pulford: Mutualism Tickets, Sat, Mar 23, 2024 at 1:00 PM | Eventbrite